TÌM KIẾM

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

Lập kế hoạch chất lượng
Khảo sát chất lượng
Cải tiến chất lượng
01

Lập kế hoạch chất lượng

 • Thiết lập các mục tiêu chất lượng.
 • Xác định rõ đối tượng khách hàng
 • Xác định yêu cầu và chất lượng sản phẩm của khách hàng.
 • Phát triển các đặc tính của sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 • Xây dựng các quy trình, biện pháp để có thể sản xuất sản phẩm có các đặc tính mà khách hàng mong muốn.
 • Thiết lập các kiểm soát quy trình; chuyển giao các kế hoạch sản xuất tới bộ phận thực hiện.
02

Khảo sát chất lượng

 • Làm sample test
 • Đánh giá hiệu quả của quy trình hiện tại.
 • So sánh hiệu quả thực tế với mục tiêu chất lượng.
 • Đưa ra các hành động cần thiết để lấp đầy khoảng cách giữa mục tiêu chất lượng với hiệu quả hiện tại.
03

Cải tiến chất lượng

 • Report, đánh giá ưu nhược điểm sản phẩm
 • Xác nhận nhu cầu cải tiến.
 • Thiết lập cơ sở hạ tầng, máy móc, kiến thức … cần thiết cho việc cải tiến.
 • Xác định các dự án cải tiến.
 • Xây dựng các nhóm dự án.
 • Cung cấp cho các nhóm nguồn tài nguyên, đào tạo, để từ đó họ: Chẩn đoán các nguyên nhân
 •  Đưa ra các dự định sửa chữa, cải tiến.
 • Thiết lập các kiểm soát cần thiết để lưu giữ kết quả.